انداره مهره شاه :

ارتفاع : 100 میلی متر  (10 سانتی متر )

قطر پایه :40 میلی متر (4 سانتی متر )

انداره مهره وزیر :

ارتفاع : 86 میلی متر  (8.6 سانتی متر )

قطر پایه :38 میلی متر (3.8 سانتی متر )

انداره مهره فیل:

ارتفاع : 77 میلی متر  (7.7 سانتی متر )

قطر پایه :35میلی متر (3.5 سانتی متر )

انداره مهره اسب:

ارتفاع : 72 میلی متر  (7.2 سانتی متر )

قطر پایه بیضی 40*34 میلی متر (3.4*4 سانتی متر )

انداره مهره رخ :

ارتفاع : 64 میلی متر  6.4 سانتی متر )

قطر پایه :34 میلی متر (3.4 سانتی متر )

انداره مهره پیاده:

ارتفاع : 57 میلی متر  (5.7 سانتی متر )

قطر پایه :34 میلی متر (3.4 سانتی متر )