اندازه مهره شاه:

ارتفاع (بلندی ) 88میلی متر ( 8.8سانتی متر )

پایه دایره به قطر38 میلی متر (3.8سانتی متر )

اندازه مهره وزیر:

ارتفاع (بلندی ) 76میلی متر ( 7.6سانتی متر )

پایه دایره به قطر37 میلی متر (3.7سانتی متر )

اندازه مهره فیل:

ارتفاع (بلندی ) 65میلی متر ( 6.5سانتی متر )

پایه دایره به قطر 33میلی متر (3.3سانتی متر )

اندازه مهره اسب:

ارتفاع (بلندی ) 59میلی متر ( 5.9سانتی متر )

پایه بیضی به قطر37*34 میلی متر (3.4*3.7سانتی متر )

اندازه مهره رخ:

ارتفاع (بلندی )50 میلی متر ( 5سانتی متر )

پایه دایره به قطر35 میلی متر (3.5سانتی متر )

اندازه مهره پیاده:

ارتفاع (بلندی ) 45میلی متر ( 4.5سانتی متر )

پایه دایره به قطر 31میلی متر (3.1سانتی متر )