اندازه مهره شاه:

ارتفاع (بلندی ) 96میلی متر ( 9.6سانتی متر )

پایه دایره به قطر39 میلی متر (3.9سانتی متر )

اندازه مهره وزیر:

ارتفاع (بلندی ) 80میلی متر (8 سانتی متر )

پایه دایره به قطر36 میلی متر (3.6سانتی متر )

اندازه مهره فیل:

ارتفاع (بلندی ) 69میلی متر ( 6.9سانتی متر )

پایه دایره به قطر 32میلی متر (3.2سانتی متر )

اندازه مهره اسب:

ارتفاع (بلندی ) 65میلی متر ( 6.5سانتی متر )

پایه دایره به 32قطر میلی متر (3.2سانتی متر )

اندازه مهره رخ:

ارتفاع (بلندی ) 50میلی متر (5 سانتی متر )

پایه دایره به قطر 32میلی متر (3.2سانتی متر )

اندازه مهره پیاده:

ارتفاع (بلندی ) 47میلی متر ( 4.7سانتی متر )

پایه دایره به قطر 29میلی متر (2.9سانتی متر )