اندازه مهره شاه :

ارتفاع (بلندی ) 94 میلی متر(9.4 سانتی متر )

قطر پایه 35میلی متر (3.5 سانتی متر )

اندازه مهره وزیر:

ارتفاع (بلندی ) 81 میلی متر(8.1سانتی متر )

قطر پایه 35میلی متر (3.5 سانتی متر )

اندازه مهره فیل :

ارتفاع (بلندی )70 میلی متر(7 سانتی متر )

قطر پایه 29میلی متر (2.9 سانتی متر )

اندازه مهره اسب:

ارتفاع (بلندی ) 57میلی متر(5.7سانتی متر )

قطر پایه 31میلی متر (3.1 سانتی متر )

اندازه مهره رخ :

ارتفاع (بلندی ) 50 میلی متر(5 سانتی متر )

قطر پایه 26میلی متر (2.6 سانتی متر )

اندازه مهره پیاده:

ارتفاع (بلندی ) 45 میلی متر(4.5 سانتی متر )

قطر پایه  25 میلی متر (2.5 سانتی متر )

اندازه بسته بندی :

ارتفاع (بلندی ) 500 میلی متر(50 سانتی متر )

قطر پایه 100میلی متر (10 سانتی متر )