اندازه مهره شاه :

ارتفاع (بلندی ) 96 میلی متر(9.6 سانتی متر )

قطر پایه 39میلی متر (3.9 سانتی متر )

اندازه مهره وزیر :

ارتفاع (بلندی )82 میلی متر(8.2سانتی متر )

قطر پایه 35میلی متر (3.5 سانتی متر )

اندازه مهره فیل :

ارتفاع (بلندی ) 74 میلی متر(7.4سانتی متر )

قطر پایه 34میلی متر (3.4سانتی متر )

اندازه مهره اسب :

ارتفاع (بلندی ) 64 میلی متر(6.4 سانتی متر )

قطر پایه 32میلی متر (3.2 سانتی متر )

اندازه مهره رخ :

ارتفاع (بلندی ) 53 میلی متر(5.3 سانتی متر )

قطر پایه 32میلی متر (3.2 سانتی متر )

اندازه مهره پیاده :

ارتفاع (بلندی ) 48 میلی متر(4.8 سانتی متر )

قطر پایه 29میلی متر (2.9 سانتی متر )

اندازه بسته بندی :

ارتفاع (بلندی )  500 میلی متر(50 سانتی متر )

قطر پایه 100میلی متر (10سانتی متر )