اندازه مهره شاه:

ارتفاع (بلندی ) 106میلی متر ( 10.6سانتی متر )

پایه دایره به قطر 38میلی متر (3.8سانتی متر )

اندازه مهره وزیر:

ارتفاع (بلندی ) 97میلی متر (9.7سانتی متر )

پایه به قطر38 میلی متر ( 3.8سانتی متر )

اندازه مهره فیل :

ارتفاع (بلندی ) 90میلی متر ( 9سانتی متر )

پایه دایره به قطر 38 میلی متر (3.8سانتی متر )

اندازه مهره اسب :

ارتفاع (بلندی ) 80میلی متر (8سانتی متر )

پایه بیضی 45*38 میلی متر (4.5*3.8سانتی متر )

اندازه مهره رخ :

ارتفاع (بلندی ) 72میلی متر (7.2سانتی متر )

پایه دایره به قطر 38میلی متر (3.8سانتی متر )

اندازه مهره پیاده :

ارتفاع (بلندی ) 56میلی متر (5.6سانتی متر )

پایه دایره به قطر34 میلی متر (3.4سانتی متر )