انداره مهره شاه :

ارتفاع : 105 میلی متر  (10.5 سانتی متر )

قطر پایه :30 میلی متر (3 سانتی متر )

انداره مهره وزیر :

ارتفاع : 92 میلی متر  (9.2 سانتی متر )

قطر پایه :30میلی متر (3 سانتی متر )

انداره مهره فیل:

ارتفاع : 85 میلی متر  (8.5 سانتی متر )

قطر پایه :30 میلی متر (3 سانتی متر )

انداره مهره اسب:

ارتفاع : 70 میلی متر  (7 سانتی متر )

قطر پایه :بیضی 41*30 میلی متر

 

انداره مهره رخ :

ارتفاع : 64 میلی متر  (6.4 سانتی متر )

قطر پایه :30 میلی متر (3 سانتی متر )

 

انداره مهره پیاده :

ارتفاع : 60 میلی متر  (6 سانتی متر )

قطر پایه :30 میلی متر (3 سانتی متر )