انداره مهره شاه :

ارتفاع : ۱۱۷ میلی متر  (۱۱.۷ سانتی متر )

قطر پایه :۴۸ میلی متر (۴.۸ سانتی متر )

اندازه مهره وزیر:

ارتفاع : ۱۰۲ میلی متر   (۱۰.۲ سانتی متر )

اندازه پایه : دایره به قطر ۴۴میلی متر (۴.۴ سانتی متر )

 اندازه مهره فیل :

ارتفاع (بلندی):۹۰ میلی متر (۹ سانتی متر )

پایه : دایره به قطر 40 میلی متر (4 سانتی متر )

اندازه مهره اسب :

ارتفاع (بلندی ) : ۸۱ میلی متر (۸.۱ سانتی متر )

پایه : بیضی به ابعاد ۴۸*۴۰

اندازه مهره قلعه:

ارتفاع (بلندی ) : ۷۰ میلی متر (۷ سانتی متر )

پایه :۴۰ میلی متر (۴ سانتی متر )

اندازه مهره پیاده:

ارتفاع ( بلندی ) : ۶۰ میلی متر ( ۶ سانتی متر )

پایه : دایره به قطر ۳۶ میلی متر (۳.۶ سانتی متر )

در تمامی مهره ها برای سنگینی مهره آهن استفاده شده است و به زیر مهر ه ها نمد ۲ میلی متر چسبانده شده است تا به صفحه شطرنج آسیب نرساند